Vërtetime Teknike

VËRTETIME TEKNIKE PËR INSTALIMET NË INDUSTRINË E NAFTËS DHE NËNPRODUKTEVE TË SAJ

ALCERT është miratuar nga Ministri përgjegjës si Organ i Miratuar me numër identifikimi OMI 024 për lëshimin e Vërtetimeve Teknike të instalimeve hidrokarbure të subjekteve që kryejnë aktivitet në fushën e përpunimit, transportimit, tregtimit të gazit, naftës dhe nënprodukteve të saj.

ALCERT ofron këto shërbime nëpërmjet shqyrtimit të dokumentacionit si dhe inspektimit në terren me një staf me ekspertizë të lartë.