Inspektime të Rezervuarve të Hidrokarbureve të Lengët

INSPEKTIM I REZERVUARËVE TË HIDROKARBUREVE TË LËNGËTA

ALCERT është akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit si trupë inspektuese, Tipi A sipas kërkesave të standardit ISO/IEC 17020 si dhe standardeve të harmonizuara S SH EN 14015: 2004. ALCERT është miratuar nga Ministri përgjegjës si Organ i Miratuar me numër identifikimi OMI 024 për inspektimet e rezervuarëve të hidrokarbureve të lëngët.