Shqyrtim dhe Miratim Projektesh Teknologjike të Instalimeve Hidrokarbure

ALCERT është miratuar nga Ministri përgjegjës si Organ i Miratuar me numër identifikimi OMI 024 për shqyrtimin / Vërtetimin e Përputhshmërisë të projekteve për instalimet teknologjike të naftës dhe nënprodukteve të saj kundrejt gjithë kërkesave teknike të legjislacionit shqiptar dhe standardeve në fuqi.