Përse ALCERT

Ne kemi:

  • personel me njohuri, aftësi, përvojë dhe gjykim profesional të shëndoshë
  • pajisjet e nevojshme - të mirëmbajtura dhe të kalibruara në mënyrën e duhur
  • praktikat e duhura të marrjes së mostrave
  • procedura bashkëkohore inspektimi
  • regjistrime të sakta të rezultateve të inspektimit
  • menaxhimin e duhur të sistemit të cilësisë

Falë shërbimeve tona, ju mund të arrini përfitime dhe siguri më të lartë në biznesin tuaj në produktet dhe shërbimet që ofroni për konsumatorët.

Ne jemi një kompani e akredituar si palë e tretë e pavarur. Ne kemi gjithë burimet e nevojshme për të ofruar shërbime në të gjithë territorin e vendit me të njëjtat standarde të larta inspektimi.