Cilët Jemi Ne

ALCERT është një kompani e regjistruar në Shqipëri për kryerjen e shërbimeve të vlerësimit të konformitetit, përfshirë inspektimet, certifikime, etj bazuar në kompetencën e demostruar me akreditimet dhe miratimet përkatëse.

ALCERT është akredituar dhe miratuar/autorizuar nga institucionet përkatëse shtetërore për:

  • Ekzaminimin e Plotë dhe Inspektimin Periodik të Ashensorëve;
  • Inspektime të Pajisjeve nën Presion;
  • Vlerësimin/Shqyrtimin e projekteve të instalimeve teknologjike hidrokarbure;
  • Vërtetimet Teknike të instalimeve që përdoren nga subjektet që kryejnë aktivitete në fushën e përpunimit, transportit dhe tregtimit të naftës dhe nënprodukteve të saj
  • Certifikim të Personave në fusha të ndryshme.